Bazy danych w kolejności alfabetycznej

Agricola (AGRICultural OnLine Access)

Baza bibliograficzna opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Zawiera ponad 4.1 mln cytowań i abstraktów artykułów, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów. Opisy bibliograficzne obejmują wiele aspektów rolnictwa i dziedzin pokrewnych.

Agris


 
Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 300 000 opisów bibliograficznych. Baza AGRO aktualizowana jest cztery razy w roku.

BazTech

"Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki

Bazy Biblioteki Narodowej

W bazach danych Biblioteki Narodowej można znaleźć informacje m.in.:
 •  o książkach polskich - od 1901 roku,
 •  o czasopismach polskich - od 1958 roku,
 •  o artykułach z polskich czasopism, gazet i tygodników - od 1996 roku,
 •  o dokumentach elektronicznych - od 2001 roku,
 •  o dokumentach dźwiękowych - od 1990 roku,
 •  o dokumentach kartograficznych - od 2002 roku.

Bazy Opi

W portalu „Nauka polska” można znaleźć podstawowe informacje o:

CAB Abstracts (Wolters Kluwer Health)

Bibliograficzna baza danych tworzona przez Centre of Agriculture and Biosciences International. Obejmuje opisy bibliograficzne i streszczenia dokumentów źródłowych z ponad 130 krajów. Zakres tematyczny: rolnictwo, inżynieria rolnicza, gospodarka żywnościowa,  rybołówstwo, weterynaria, ochrona środowiska, socjologia wsi, leśnictwo itp.
Dostęp do końca grudnia 2011r.

Cambridge University Press

Misją Cambridge University Press jest rozpowszechnianie wiedzy i badań naukowych na całym świecie. Udostępniona w 2012 r. kolekcja STM (Science, Technology, Medicine) pozwala na dostęp do 131 tytułów czasopism elektronicznych. Lista tytułów udostępnianych czasopism w ramach CUP znajduje się tutaj. Dostęp do bazy - jedynie do woluminów z 2012 r. - jest możliwy tylko z sieci Instytutu Ogrodnictwa.

DOAJ

Baza utworzona przez Lund University Librariesponad umożliwia dostęp do ponad  3000 czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe. Zapewnia bezpłatny, otwarty dostęp do pełnych tekstów.

Ebsco

EBSCO umożliwia dostęp do baz danych oferowanych w ramach projektu eIFL Direct. Zawierają one pełne teksty artykułów oraz abstrakty i indeksy z kilkunastu tysięcy tytułów czasopism.
 • Academic Search Complete
 • Agricola
 • Business Source Complete
 • ERIC
 • GreenFILE
 • Health Source - Consumer Edition
 • Health Source: Nursing/Academic Edition
 • Library, Information Science & Technology Abstracts
 • MasterFILE Premier
 • MEDLINE
 • Newspaper Source
 • Regional Business News

Elsevier

Baza Science Direct produkowana przez Elsevier Science zawiera elektroniczne wersje czasopism naukowych Elsevier, w tym spisy treści, dane bibliograficzne oraz pełne teksty artykułów wraz z grafiką w formacie PDF. Rejestruje około 2500 recenzowanych czasopism, z czego ponad 1650 ma zapewnione archiwalne roczniki od roku 1995.

Baza dostępna w sieci instytutowej: Wykaz dostępnych czasopism.

Eurostat

European Office of the European Communities - baza statystyczna Unii Europejskiej rejestrująca praktycznie wszystkie obszary działalności Unii Europejskiej, jak również jej krajów członkowskich. Obejmuje swym zakresem dane pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych.

FAOSTAT

FAO Statistical Database zawiera dane statystyczne z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.

Food Science and Technology Abstracts  (Wolters Kluwer Health)

Abstraktowa baza bibliograficzna utworzona przez International Food Information Services (IFIS). Zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia z zakresu nauki o żywności, technologii żywności i żywienia człowieka, biotechnologii żywności, toksykologii żywności itp.
Dostęp do końca grudnia 2011r.

IngentaConnect

Baza zawierająca ponad 23 mln. artykułów, raportów oraz innych publikacji z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, biologii, chemii, fizyki, astronomii, ekonomii, matematyki, inżynierii, informatyki, psychologii, socjologii, filozofii i itp. Oferuje bezpłatny dostęp do spisów treści i abstraktów,  jak również daje możliwość przeszukiwania tematycznego lub poprzez listę wydawców.

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)

Obecnie jest największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie. Współpracuje ze Światowym Systemem Informacji o Bioróżnorodności (GBIF)  i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem danych o bioróżnorodności.

Nature

 

Tygodnik Nature jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych czasopism naukowych.  Opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz (rzadziej) ścisłych i ekonomicznych. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych (tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd.), a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.

PSJC - Life Sciences

PSJC - Life Sciences / Polish Scientific Journal Contents - baza bibliograficzno - abstraktowa, zawierająca ponad 100 polskich czasopism naukowych z zakresu rolnictwa i biologii, wydawanych przez Polską Akademię Nauk oraz wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Obejmuje publikacje wydane w języku angielskim

PubMed

Baza tworzona i opracowywana w National Library of Medicine (USA) jest największą bibliograficzną bazą danych na świecie. Zawiera opisy bibliograficzne ze streszczeniami autorskimi i obejmuje piśmiennictwo od 1950 r.  PubMed w większości pokrywa się zasobami z bazą MEDLINE, ale dodatkowo indeksuje również czasopisma biologiczne.

Science

Czasopismo naukowe wydawane przez American Association for the Advancement of Science (prezentacja instruktażowa). Ukazuje się jako tygodnik ilustrowany. Podstawowym zadaniem tygodnika jest publikowanie najnowszych, szczególnie doniosłych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja krajowa pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.

Scopus

 
Scopus jest produkowaną przez Elsevier interdyscyplinarną bazą abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje ponad 19.500 tytułów publikacji, w tym ponad 18.500 recenzowanych czasopism (z których ponad 1.800 jest dostępnych w systemie Open Access), ponad 400 publikacji handlowych, 300 serii książkowych, 250 sprawozdań konferencyjnych.
Baza zawiera 46 milionów rekordów bibliograficznych, z których 25 milionów posiada cytowania sięgające roku 1996, 25 milionów rekordów patentowych, oraz indeksuje 315 milionów naukowych stron www. Ponad połowa czasopism w bazie Scopus pochodzi spoza USA.
Baza Scopus jest udostępniana z platformy ELSEVIERA (SCIENCE DIRECT).
Od 2012 roku Scopus jest udostępniany w ramach ogólnokrajowej licencji akademickiej koordynowanej przez ICM
(Źródło: http://vls.icm.edu.pl)

SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych powstał na mocy międzyresortowego porozumienia zawartego w 1994 r. Istotnym elementem systemu była i jest baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz placówki naukowe V Wydziału PAN i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.W bazie danych SIBROL posadowionej w CBR gromadzone są informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny rolnictwa realizowanych od 1995 r.SIBROL jest systemem rozproszonym tworzonym obecnie przez 22 instytucje naukowe.Baza jest aktualizowana raz w roku (po zakończeniu rozliczeń zadań realizowanych przez instytucje naukowe w poprzednim roku). Obecnie zawiera (stan na 20.11.2009 r.) 47130 rekordów – w tym opisy prawie 11560 prac naukowych i rozwojowych.

SIGŻ

Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą (CBR) i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze.

Springer

Wielodziedzinowa baza zawierająca czasopisma elektroniczne wydawnictw Springer i Kluwer Academic Publishers. Od dnia 4 lipca 2011 krajowa licencja Springer została rozszerzona o anglojęzyczne e-książki wydane w latach 2010-2011.

Baza dostępna w sieci instytutowej:

SYMPO.net

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestrowane są dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych. W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej (tzw. dokument elektroniczny). Bazą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.

Web of Knowledge

Platforma Web of Knowledge obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Thomson Reuters, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Art & Humanities Citation Index i Conference Proceedings Citation Index oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports oraz Essential Science Indicators (ESI), czy Medline. Trzy podstawowe indeksy cytowań SCIE, SSCI i AHCI są określane wspólnie jako pakiet Web of Science (WoS).
Indeksy cytowań zawierają abstrakty, podstawowe informacje bibliograficzne oraz informacje o cytowaniach z czasopism znajdujących się na liście Master Journal List (tzw. lista filadelfijska).

Więcej informacji na stronie: http://wokinfo.com/poland

Wiley - Blackwell

Kolekcja Wiley-Blackwell obejmuje 1250 tytułów czasopism. Oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów artykułów z zakresu chemii, fizyki, matematyki, informatyki, elektroniki, biotechnologii, inżynierii materiałowej oraz rolnictwa, ochrony środowiska, hodowli zwierząt, biologii zwierząt, medycyny weterynaryjnej, rybactwa, żywienia, technologii żywności i medycyny. Dostęp do tytułów z nauk ścisłych (kolekcja STM).

Wirtualna Biblioteka Nauki

Wirtualna Biblioteka Nauki otwarta została z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Powszechny, bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie - to cel jej istnienia.
Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.
Informator: zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauk