Bazy danych w wolnym dostępie

Agricola (AGRICultural OnLine Access)

Baza bibliograficzna opracowywana przez Narodową Bibliotekę Rolniczą przy Departamencie Rolnictwa Stanów Zjednoczonych. Zawiera ponad 4.1 mln cytowań i abstraktów artykułów, monografii, patentów, materiałów audiowizualnych, raportów. Opisy bibliograficzne obejmują wiele aspektów rolnictwa i dziedzin pokrewnych.

Agris


 
Baza abstraktowa tworzona od 1974 r. pod auspicjami FAO. Zawartość tematyczna bazy związana jest z szeroko pojętymi zagadnieniami rolnictwa i przemysłu spożywczego, inżynierii rolniczej, leśnictwa i rybołówstwa, a także hydrologii, zasobów naturalnych i ochrony środowiska.

AGRO

Bibliograficzna baza danych AGRO tworzona jest przez zespół autorski pracowników Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Baza obejmuje opisy bibliograficzne artykułów z 899 tytułów czasopism polskich, wydawanych w języku polskim i angielskim. Zakres tematyczny bazy to nauki przyrodnicze i rolnicze. Zasięg chronologiczny bazy od 1992 roku. Słowa kluczowe tworzone są w języku polskim i angielskim. W chwili obecnej baza zawiera ponad 300 000 opisów bibliograficznych. Baza AGRO aktualizowana jest cztery razy w roku.

BazTech

"Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych" BazTech jest bibliograficzno-abstraktową bazą danych rejestrującą artykuły z polskich czasopism z zakresu nauk technicznych oraz z wybranych czasopism z zakresu nauk ścisłych i ochrony środowiska. BazTech jest jednym z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki

Bazy Biblioteki Narodowej

W bazach danych Biblioteki Narodowej można znaleźć informacje m.in.:
  •  o książkach polskich - od 1901 roku,
  •  o czasopismach polskich - od 1958 roku,
  •  o artykułach z polskich czasopism, gazet i tygodników - od 1996 roku,
  •  o dokumentach elektronicznych - od 2001 roku,
  •  o dokumentach dźwiękowych - od 1990 roku,
  •  o dokumentach kartograficznych - od 2002 roku.

Bazy Opi

W portalu „Nauka polska” można znaleźć podstawowe informacje o:

DOAJ

Baza utworzona przez Lund University Librariesponad umożliwia dostęp do ponad  3000 czasopism publikowanych przez różne wydawnictwa uczelniane i towarzystwa naukowe. Zapewnia bezpłatny, otwarty dostęp do pełnych tekstów.

Eurostat

European Office of the European Communities - baza statystyczna Unii Europejskiej rejestrująca praktycznie wszystkie obszary działalności Unii Europejskiej, jak również jej krajów członkowskich. Obejmuje swym zakresem dane pochodzące od decydentów UE, państw członkowskich, władz lokalnych oraz od środowisk biznesowych.

FAOSTAT

FAO Statistical Database zawiera dane statystyczne z zakresu gospodarki światowej, w tym rolnictwa, produkcji rolnej, leśnictwa, gospodarki leśnej, rybołówstwa, gospodarki żywnościowej.

IngentaConnect

Baza zawierająca ponad 23 mln. artykułów, raportów oraz innych publikacji z zakresu rolnictwa, gospodarki żywnościowej, biologii, chemii, fizyki, astronomii, ekonomii, matematyki, inżynierii, informatyki, psychologii, socjologii, filozofii i itp. Oferuje bezpłatny dostęp do spisów treści i abstraktów,  jak również daje możliwość przeszukiwania tematycznego lub poprzez listę wydawców.

Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności (KSIB)

Obecnie jest największą w Polsce organizacją gromadzącą dane przyrodnicze, a zasoby danych dostępnych on-line wynoszą ponad 1.500.000 rekordów obrazujących bioróżnorodność Polski i wielu obszarów na całym świecie. Współpracuje ze Światowym Systemem Informacji o Bioróżnorodności (GBIF)  i innymi organizacjami związanymi z przetwarzaniem danych o bioróżnorodności.

PSJC - Life Sciences

PSJC - Life Sciences / Polish Scientific Journal Contents - baza bibliograficzno - abstraktowa, zawierająca ponad 100 polskich czasopism naukowych z zakresu rolnictwa i biologii, wydawanych przez Polską Akademię Nauk oraz wybrane ośrodki naukowe i akademickie. Obejmuje publikacje wydane w języku angielskim

PubMed

Baza tworzona i opracowywana w National Library of Medicine (USA) jest największą bibliograficzną bazą danych na świecie. Zawiera opisy bibliograficzne ze streszczeniami autorskimi i obejmuje piśmiennictwo od 1950 r.  PubMed w większości pokrywa się zasobami z bazą MEDLINE, ale dodatkowo indeksuje również czasopisma biologiczne.


SIBROL

System Informacji o Badaniach Rolniczych powstał na mocy międzyresortowego porozumienia zawartego w 1994 r. Istotnym elementem systemu była i jest baza danych tworzona przez jednostki badawczo-rozwojowe nadzorowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (od 1995 r.) oraz placówki naukowe V Wydziału PAN i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.W bazie danych SIBROL posadowionej w CBR gromadzone są informacje o wynikach badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny rolnictwa realizowanych od 1995 r.SIBROL jest systemem rozproszonym tworzonym obecnie przez 22 instytucje naukowe.Baza jest aktualizowana raz w roku (po zakończeniu rozliczeń zadań realizowanych przez instytucje naukowe w poprzednim roku). Obecnie zawiera (stan na 20.11.2009 r.) 47130 rekordów – w tym opisy prawie 11560 prac naukowych i rozwojowych.

SIGŻ

Baza danych SIGŻ jest monotematyczną bazą bibliograficzną, w znacznej części adnotowaną, budowaną przez Centralną Bibliotekę Rolniczą (CBR) i współpracujące z nią jednostki badawczo-naukowe i uczelnie rolnicze.

SYMPO.net

Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych, przedkonferencyjnych i pokonferencyjnych znajdujących się w bibliotekach polskich. Rejestruje materiały z konferencji, zjazdów, kongresów, sympozjów i innych spotkań naukowych krajowych i zagranicznych. Rejestrowane są dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 roku, choć nielicznie występują opisy z lat wcześniejszych. W bazie znajdują się opisy materiałów konferencyjnych wydanych w postaci tradycyjnej (książki, zeszyty specjalne czasopism) oraz w postaci elektronicznej (tzw. dokument elektroniczny). Bazą administruje Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej.